Vize a hodnoty sboru

Vize:

“Každý kdo jak může, ať přivádí ke Kristu ženy i muže”

Tato vize zahrnuje několik rovin:

  1. Věříme, že život každého člověka by byl lepší, kdyby byl Kristus v jeho středu.
  2. Hlavní zaměření církve by mělo být orientováno “ven”, na lidi, kteří ještě Krista neznají.
  3. Snažíme se našim přátelům, kolegům, spoluobčanům pomoci, aby Krista nalezli.
  4. Věříme, že každý jsme jinak obdarováni, máme jiné sociální skupiny – každý může svým jedinečným způsobem zasáhnout někoho jiného.

 

 

Hodnoty:

Vděčnost

 “Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.” Ef 5:20

Jsme vděčni především za Ježíšovu oběť na kříži, dále věříme, že Bůh se stará o naše každodenní potřeby.
Vše co činíme, děláme s vděčností Bohu i lidem. Věříme, že jakákoliv situace nahlížena z pohledu vděčnosti dává větší smysl.
Vděčnost vyjadřujeme slovem, písní-chválou a také naší službou, která vychází z vděčnosti za to, co Bůh udělal a denně dělá pro nás.

Odpuštění

“Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.” Ef 4:32

Byly nám odpuštěny všechny hříchy díky Ježíšově oběti.
I my si mezi sebou odpouštíme.
Z neodpuštění plyne hořkost, která je zdrojem psychických i fyzických problémů.

Milost

“Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo.” 1. Kor 15:10
“Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit” Ef 2:10

Spasení si nemůže zasloužit skutky – je to dar od Boha.
Naše dary a schopnosti jsou darem od Boha.
Jen díky Jeho milosti jsme schopni bojovat s hříchem a podílet se na Jeho díle.

 

Láska

“Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.” Jan 13:35
“Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.”
1. Kor 13:1-2

Bůh miluje každého člověka, proto i pro nás je láska k druhým základem.
Láska je nadřazena všem zázrakům, všemu poznání.
Vše co se mezi námi děje, se děje v lásce.