Apoštolská církev 

  •     společenství lidí, kteří společně chtějí           poznávat Boha, zažívat Jeho                       každodenní přítomnost ve svém životě.
  •   společně zažíváme chvály - uctívání Boha   hudbou.

  •   rozjímání na Biblí, Božím slovem

  •   věříme, že církev není budova, ale               společenství lidí, kteří společně hledají a     poznávají Boha.
Bohoslužby:

- každou neděli od
   9:30 do 11:30
- ul. 9 května (bíla
  budova, naproti        Kauflandu)

Je to pro mě?

Možná si říkáte, ale já v Boha nevěřím, proč by mě to mělo zajímat. Říká se, že Češi jsou nejateističtěší národ...nicméně, většina z nás věří, že "něco" mezi nebem a Zemí existuje. Čteme horoskopy, poslouchámé numerology, chodíme za léčiteli...nebo jen prostě věříme, že "přece musí být něco víc".

Máma mi dycky říkala, jak můžeš říct, že to nebudeš jíst, když si ještě nezkusil - zveme vás, abyste se přišli podívat a ochutnali. Třeba budete překvapeni, že víra v Boha může být aktuální i dnes. Třeba budete moct zažít, že když Ježíš říkal, že přišel aby uzrdavil naše těla i srdce, tak platnost těchto slov nepřestala před mnoha lety.

Mnozí z nás pocházíme z prostředí, kde jsme s Bohem neměli nikdy nic společného a někdy v průběhu našeho života jsme přišli na to, že nám něco chybí. Že máme v srdci prázné místo, které nemůžeme ničím zaplnit...přijďte si poslechnout příběhy o tom, co se stalo a jak bylo to místo zaplněno.

Mnoho lidí dnes přemýšlí, jestli je možné Boha poznat a co vztah s ním přemýšlí...pokud se chcete podívat na otázky a odpovědi mnohých z nich, tyto stranky jsou tomu věnovány. A pokud byste chtěli osobnější zkušenost, jste vítáni na kterékoliv z našich akcí.

.


                                             


Čemu věříme?


Vyznání víry

Věříme:

1) ... že Bible - Písmo svaté - je jediným, Bohem inspirovaným, neomylným a autoritativním Slovem Božím, a že je jediným měřítkem naší víry a činů.

2) ... že je jeden Bůh, věčně existující v osobách Trojice svaté, jako Bůh Otec, Syn a Duch svatý, že je Stvořitelem nebe a země, celého vesmíru a veškerého života.

3) ... v božství našeho Pána Ježíše Krista, jeho narození z Marie Panny, jeho bezhříšné lidství a dokonalý život, ve věčnou postačitelnost jeho smírčí a zástupné smrti na kříži, v jeho zmrtvýchvstání v těle, v jeho nanebevstoupení na pravici Otcovu, v jeho osobní opětovný příchod na tuto zem v moci a slávě.

4) ... že ospravedlnění je Božím skutkem ve prospěch věřícího, a to jedině zásluhou oběti Ježíše Krista; že pokání a víra v drahocennou krev Ježíše Krista je jediným způsobem, jak můžeme být očištěni od hříchu, a že znovuzrození z Ducha svatého je naprosto nezbytné pro osobní spasení.

5) ... v dar Ducha, křest v Duchu svatém podle Skutků 2,4, jímž je křesťan zmocněn k plnění Božích záměrů na zemi, že je dán věřícím, kteří o něj prosí, a že Duch svatý působí dodnes ve stejné moci jako na počátku.

6) ... že Pán nadpřirozeně uzdravuje nemocné v odpovědi na modlitbu víry.

7) ... v posvěcující moc Ducha svatého, jehož přebývání v nás způsobuje, že jsme uschopněni žít svatým životem.

8) ... v Kristovo panství nad církvi, ve vykonávání křesťanského křtu ponořením těch, kteří uvěří, a ve slavení památky Večeře Páně podáváním chleba a vína.

9) ... v uchvácení církve vstříc Pánu Ježíši Kristu při jeho druhém příchodu na tuto zem.

10) ...ve vzkříšení vykoupených pro věčný život v Boží přítomnosti a vzkříšení nespasených pro věčné zatracení v ohnivém jezeře.

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.